Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement V.V. Monnickendam 1-11-2008

Inhoudsopgave

Artikel 1 Algemene bepalingen
Artikel 2 Clubkleuren
Artikel 3 Leden
Artikel 4 Leden van verdienste en ereleden
Artikel 5 Donateurs
Artikel 6 Lidmaatschap
Artikel 7 Aanname van leden
Artikel 8 Rechten en plichten van leden
Artikel 9 Straffen
Artikel 10 Bestuur
Artikel 11 Dagelijks bestuur
Artikel 12 Bestuursverkiezing
Artikel 13 Kascommissie
Artikel 14 Commissies
Artikel 15 Overige commissies
Artikel 16 Contributie
Artikel 17 Vrijwilligersbijdrage
Artikel 18 Kostenvergoedingen
Artikel 19 Opstallen van de vereniging
Artikel 20 Wedstrijden
Artikel 21 Aansprakelijkheid van de leden
Artikel 22 Representatie
Artikel 23 Clubblad
Artikel 24 Sponsoring
Artikel 25 Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 26 Slotbepalingen
Bijlage 1 Overzicht van taken/ activiteiten vrijwilligers
Bijlage 2 Gedrags& Tuchtreglement
Bijlage 3 Samenstelling en taken van de vaste commissies
Bijlage 4 Bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging V.V. Monnickendam, hierna te noemen “de Vereniging” is bij notariële akte opgericht op 18 september 1930 en is gevestigd te Monnickendam, gemeente Waterland.
 2. Het Huishoudelijk Reglement, is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de Vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op ……………..
 3. De Vereniging bestaat uit de volgende verenigingsorganen:
  1. de algemene ledenvergadering;
  2. het bestuur;
  3. de vaste commissies.

Artikel 2. Clubkleuren

 1. Bij bestuursbesluit wordt de samenstelling van het standaard tenue bepaald
 2. Het voorgeschreven sporttenue van de vereniging bestaat uit:
  1. shirt: groen met witte banen op mouwen en zijdes van het shirt;
  2. broek: wit;
  3. kousen: wit.
 3. Het tenue dient aangeschaft te worden via de Vereniging.
 4. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in het voorgeschreven tenue te verschijnen. Afwijkend tenue is niet toegestaan, het bestuur kan dan speler(s) of een team het recht ontzeggen tot verdere deelname aan wedstrijd(en).
 5. Het bestuur kan besluiten in verband met sponsoring van het standaardtenue af te wijken.

Artikel 3. Leden

De Vereniging bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden:

 1. Spelende leden, zijn gerechtigd aan wedstrijden en trainingen deel te nemen. De spelende leden, met in achtneming van peildatum 1 januari voorafgaande aan start nieuwe seizoen, zijn onderverdeeld in:
  1. senioren, zijn leden van achttien jaar en ouder;
  2. junioren, zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt;
  3. pupillen, zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt;
  4. stand – by leden, zijn leden die door omstandigheden niet regulier kunnen/
   willen spelen maar wel beschikbaar zijn om geregeld deel te nemen aan wedstrijden.Op verzoek van het lid zal door het dagelijks bestuur bepaald worden of betrokkene in de categorie ‘stand – by’ wordt ingedeeld.
 2. Niet spelende leden, zijn niet gerechtigd aan wedstrijden deel te nemen.
 3. Medewerkers, zijn leden die een functie binnen de verenigingsstructuur verrichten en niet op andere wijze reeds lid zijn.

Artikel 4. Leden van verdienste en ereleden

Leden van verdienste en ere- leden worden verkozen in een lustrumjaar van de vereniging, met uitzondering van:

 1. bestuursleden die periodiek aftredend zijn, uitredende bestuursleden kunnen verkozen worden tot lid van verdienste of ere- lid na het verstrijken van de zittingstermijn onder voorwaarde dat zij voldoen aan de gestelde criteria voor benoeming;
 2. medewerkers die stoppen in een niet lustrum jaar, het betreft die vrijwilligers waarvan het bestuur van mening is dat zij, op basis van de gestelde criteria, in aanmerking kunnen komen om verkozen te worden tot lid van verdienste of ere- lid.
 1. Leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de algemene vergadering met ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen als zodanig benoemd.
 2. Ere- leden worden op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen als zodanig benoemd.
 3. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
 4. Leden van verdienste, zijn natuurlijke personen die zich voor een periode van ten minste 15 jaar jegens de Vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 5. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich die zich voor een periode van ten minste 25 jaar jegens de Vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 6. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de Vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzit- ter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen als zodanig benoemd.

Artikel 5. Donateurs

 1. De Vereniging kent naast leden ook donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en
  die zich jegens de Vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur
  vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs steunen de Vereniging met een jaarlijkse bijdrage, zij mogen geen functie
  in de Vereniging verrichten, tenzij zij op een andere wijze ook lid zijn.
 4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of
  krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 5. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door
  opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende
  boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 6. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 6. Lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken of van de website te downloaden aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen:naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, machtiging tot automatische incasso van de contributie, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld.
  Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. Kandidaat – leden, vanaf veertien jaar, dienen een copy van het ID- bewijs bij te voegen bij inlevering van het aanmeldingsformulier.
 3. Toekenning van het lidmaatschap geschiedt alleen onder toekenning van machtiging, door kandidaat- lid of wettelijk vertegenwoordiger, tot automatische incasso voor het innen van de contributie.
 4. De kosten voor de aanmelding van leden en het aanvragen van de spelerspas worden door het bestuur vastgesteld.
  De aanmeldkosten worden in rekening gebracht bij de eerste contributiebetaling, de kosten voor het aanvragen van de spelerspas moeten worden voldaan bij de inlevering van het aanmeldingsformulier.
 5. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de Vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

Artikel 7. Aanname van leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

Artikel 8. Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.
  Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie, door middel van een automatische incasso, welke twee maal per seizoen plaatsvindt.
 7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B.

Artikel 9. Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, danwel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de Vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. De Vereniging stelt een Gedrags- en Tuchtreglement op, als onlosmakelijk onderdeel van het Huishoudelijk Reglement.
 3. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
 4. Het bestuur of een vaste commissie is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei- der, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de Vereniging op te leggen.
 5. Conform artikel 6 van de statuten kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
  1. berisping;
  2. schorsing;
  3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
  4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden (hetzij voor bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
  5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
  6. geldboete, tot ten hoogste die bedragen die vooraf door het bestuur zijn vastgesteld en in het clubblad zijn gepubliceerd met uitzondering van de boetes die betrekking hebben op het staken van wedstrijden en het niet in bezit hebben van een geldige spelerspas.
  1. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan.
  2. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld en wordt vervolgens schriftelijk bevestigd.
  1. Tegen opgelegde schorsingen, zoals vermeld onder artikel 9.5 a tot en met f, kan binnen een week schriftelijk beroep worden aangetekend bij het dagelijks bestuur van de Vereniging, middels een schrijven te richten aan de secretaris van de Vereniging.
  2. Hangende het beroep kan de opgelegde schorsing worden opgeschort
  3. Een opgelegde straf wordt in het clubblad gepubliceerd.
 6. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
 7. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Een en ander ter beoordeling van het bestuur.
  1. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van het besluit in kennis gestel.
  2. Ingeval van ontzetting uit het lidmaatschap (royement) is beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering van de Vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de Vereniging.
 8. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste die bedragen die vooraf door het bestuur, tenzij het Gedrags- en Tuchtreglement daar een ander orgaan toe heeft aangewezen, zijn vastgesteld en in het clubblad zijn gepubliceerd.
 9. Indien de Vereniging geldboetes krijgt opgelegd van de KNVB voor teams en/ of leden van de KNVB in verband staken van wedstrijd(en), niet in bezit zijn van geldige spelerspas e.d. heeft het bestuur de beslissingsbevoegdheid om per geval te beoordelen en dien ten gevolge te handelen. De kosten kunnen verhaald worden op de betrokken leden, spelers of hun wettelijke vertegenwoordigers, leiders en trainers.

Artikel 10.Bestuur

 1. Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 2. Voorzitters van de vaste commissies maken deel uit van het bestuur, mits zij door de algemene ledenvergadering daarin verkozen worden.
 3. Voorzitters van sub- commissies kunnen deel uitmaken van het bestuur, mits zij door de algemene ledenvergadering daarin verkozen worden.
 4. In onderling overleg stelt het bestuur vast welk bestuurslid de taak zal vervullen van vice- voorzitter.
 5. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het Huishoudelijk Reglement of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van zaken;
  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de Vereniging;
  5. vaststellen van verenigingsbeleidsplannen voor de korte, midden lange en lange termijn en het actualiseren van de verenigingsbeleidsplannen.
 6. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen.
 7. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 8. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be- stuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden.Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
  Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.
 9. Voor bestuursleden wordt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 10. Dagelijks bestuursleden staan als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 11. Dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren;
  2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en
   reglementen;
  5. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle
   leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 4. Taken van de penningmeester:
  1. beheert de gelden van de vereniging;
  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg
   voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van zijn/
   haar taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en overlegt daarbij de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 12. Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.
  • 1e Jaar:
   voorzitterbestuurslid/ de voorzitter van de commissie
  • 2e Jaar:
   secretarisbestuursleden/

   bestuursleden/ de voorzitter van de commissie

  • 3e Jaar:
   penningmeesterbestuursleden/ de voorzitter van de commissie
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging aangegeven te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient veertien dagen voor de algemene leden vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder- tekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij/zij in het verenigingsbestuur ambieert.

Artikel 13. Kascommissie

 1. Conform artikel 11 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 14. Commissies

 1. De Vereniging heeft de volgende vaste commissies:
  1. seniorencommissie;
  2. jeugdcommissie;
  3. …….
 2. Andere vaste commissies kunnen door de algemene ledenvergadering worden ingesteld.
 3. De vaste commissies staan, ieder op haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van haar taak.
 4. Aan het hoofd van iedere vaste commissie staat een voorzitter, die deel uitmaakt van het bestuur en welke gekozen wordt voor een termijn van drie jaar.
 5. De vaste commissie bestaat uit minimaal drie leden.
 6. Benoeming en ontslag van de leden van de vaste commissies geschiedt door het bestuur, behoudens tussentijds bedanken van het commissielid.
 7. Taken, bevoegdheden en werkwijze van de vaste commissies worden schriftelijk vastgelegd en worden, na akkoord van het bestuur, een onlosmakelijk deel van het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 15. Overige commissies

 1. Het bestuur of de vaste commissie kan slechts (sub)-commissies en/ of werkgroepen instellen.
  Taken, bevoegdheden, werkwijze en opdrachten van de subcommissies en/ of werkgroepen worden schriftelijk vastgelegd en worden, na akkoord van het bestuur, een onlosmakelijk deel van het Huishoudelijk Reglement.De benoeming en ontslag van de leden subcommissies en/ of werkgroepen valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur of een van de vaste commissies.
 2. Er zijn in principe de volgende subcommissies (desgewenst één of meer doorhalen en/of toevoegen):
  1. kantinecommissie
  2. sponsorcommissie
  3. redactiecommissie
  4. technische commissie
  5. toernooicommissie
  6. onderhoudscommissie
  7. materialencommissie
 3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het Huishoudelijk Reglement.
 5. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
 6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.
 8. Voorzitters van sub- commissies kunnen deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 16. Contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie, door middel van een automatische incasso, welke twee maal per seizoen plaatsvindt.Indien de eerste contributiebijdrage niet is voldaan voor de start van de competitie, zal betrokken lid niet mogen uitkomen voor de V.V. Monnickendam.
  Indien de tweede of gehele contributiebijdrage niet is voldaan voor de hervatting van de competitie, na de winterstop, zal betrokken lid niet mogen uitkomen voor de V.V. Monnickendam.
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 4. Mits op één adres woonachtig betalen de eerste twee leden van een gezin de volledige contributie, het derde gezinslid betaalt 50% contributie en het vierde gezinslid of volgende gezinsleden betalen geen contributie.De 50% korting is van toepassing op het laagste contributiebedrag.
 5. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden, voor 1 juni van het lopende seizoen. De schriftelijke verklaring dient te worden gestuurd naar de secretaris van de vereniging.
 6. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd na 1 juni maar voor aanvang het nieuwe seizoen wordt is alsnog contributie verschuldigd ter hoogte van de contributie welke geldt voor een ‘niet spelend lid’.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen wordt is men de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 8. Het afspreken van een afwijkende betalingsregeling voor de afdracht van de contributie is mogelijk, na akkoord van het bestuur en onder schriftelijke bevestiging van het bestuur.

Artikel 17, Vrijwilligersbijdrage

 1. De leden, vanaf zestien jaar, zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie en een vrijwilligersbijdrage, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.
 2. De vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door het volbrengen van minimaal acht uur vrijwilligerstaken.In de bijlage van dit Huishoudelijk Reglement worden de vrijwilligerstaken/activiteiten benoemd.
 3. In het algemeen geldt dat leden vóór 15 juni van het lopende seizoen zich moeten opgeven voor het vrijwilligerswerk voor het volgende seizoen.De opgave dient te geschieden middels het inschrijfformulier ‘vrijwilligerstaken’. Dit formulier dient te worden gezonden aan de penningmeester.
 4. Geen restitutie van de vrijwilligersbijdrage vindt plaats indien de taak niet (volledig) is uitgevoerd of indien er sprake is van een andere vergoeding.In bijzondere gevallen is het bestuur dan wel de vaste commissie bevoegd dispensatie te verlenen.
 5. Uitbetaling zal plaatsvinden telkens in de maand mei.
 6. Het bestuur is bevoegd om aan de hand van de bevindingen deze lijst met taken/ activiteiten en de daaraan gekoppelde frequentie, duur en/of het aantal te verrichten diensten per seizoen te wijzigen.
 7. Het bestuur publiceert jaarlijks de lijst met vrijwilligerstaken/ activiteiten in het clubblad en op de website.

Artikel 18. Kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Artikel 19. Opstallen van de vereniging

 1. De Vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden en gasten toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden en gasten bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 20. Wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het bestuur en/ of vaste commissie te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur en/of vaste commissie. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur en/of vaste commissie.
 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de trainer, leider en aanvoerder.
 5. Het bestuur en/of vaste commissie is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
 6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daar- toe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de Vereniging en komen aan de Vereniging ten goede.

Artikel 21. Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 22. Representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

 1. a  huwelijk van een lid;
 2. b  geboorte zoon/dochter van een lid:
 3. c  tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;
 4. d  tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
 5. e  bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
 6. f  bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
 7. g  bij het 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
 8. h  overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 23. Clubblad

Het clubblad verschijnt ongeveer 20 maal per seizoen.

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de Vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaats- nemen. De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van het clubblad.

Artikel 24. Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 25. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

 1. Het Huishoudelijk Reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het Huishoudelijk Reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. 3. Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 1/2 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 26. Slotbepalingen

 1. In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voor voorziet, beslist het bestuur.
 2. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 3. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 4. Dit Huishoudelijk Reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ………..
Namens het bestuur van de vereniging.

Bijlage 1 Overzicht van taken / activiteiten vrijwilligers

Overzicht van taken / activiteiten vrijwilligers V.V. Monnickendam
TAAK
TIJD/ PERIODE
Lid Verenigingsbestuur Gehele seizoen
Lid Jeugdcommissie Gehele seizoen
Lid Seniorencommissie Gehele seizoen
Lid Technische commissie Gehele seizoen
Lid Onderhoudscommissie Gehele seizoen
Lid Kantinecommissie Gehele seizoen
Lid Redactiecommissie Gehele seizoen
Lid Sponsorcommissie Gehele seizoen
Lid Kascommissie Gehele seizoen
Ledenadministratie Gehele seizoen
Boekhouding Gehele seizoen
Wedstrijdsecretaris – senioren Gehele seizoen
Wedstrijdsecretaris – jeugd Gehele seizoen
Trainer – maximaal 2 per team Gehele seizoen
Elftalleider – maximaal 2 per team Gehele seizoen
Grensrechter standaardteams Gehele seizoen
Scheidsrechterscoördinator – senioren Gehele seizoen
Scheidsrechterscoördinator – jeugd Gehele seizoen
Technisch Jeugdcoördinator Gehele seizoen
Algemeen Jeugdcoördinator Gehele seizoen
Clubscheidsrechters – senioren Gehele seizoen
Clubscheidsrechters – jeugd Webmaster Gehele seizoen
Webmaster Gehele seizoen
Binden clubblad Gehele seizoen
Rondbrengen clubblad Gehele seizoen
Loterij rond wedstrijden 1e elftal Gehele seizoen
Velddienst 4 dagdelen per seizoen
Schoonmaken kleedkamers 4 dagdelen per seizoen
Gastheer/ gastvrouw wedstrijdsecetariaat 4 dagdelen per seizoen
Bar- / kantinedienst 4 dagdelen per seizoen
Klussen op projectbasis 4 dagdelen per seizoen
Organisatie Grote Club Actie
Projectmatig 1 maal per seizoen
Organisatie Deen Actie
Projectmatig 1 maal per seizoen

 

Aanmeldingsformulier taken / activiteiten vrijwilligers V.V. Monnickendam
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Leeftijd
Vrijwilligerstaak/ activiteit
Strook inleveren bij de penningmeester

Bijlage 2 Gedrags- en Tuchtreglement

Als V.V. Monnickendam willen wij graag onze normen en waarden handhaven. Hierbij kunnen wij twee zaken onderscheiden; preventie en correctie.

Het bestuur heeft richtlijnen voor onze leden opgesteld om wangedrag en excessen te voorkomen. Als ze onverhoopt toch plaats vinden, zal het bestuur handelend optreden. Alle leden en ouders/verzorgers dienen kennis te nemen van deze richtlijnen, zodat wij onze typische VVM cultuur van gezelligheid in combinatie met sportief spel kunnen bewaren.

Preventieve beleid

Het preventieve beleid staat voor onderstaande richtlijnen en gedragsregels. Al onze leden dienen zich hieraan te houden:

 • Iedere speler draagt zijn eigen verantwoordelijkheid om op tijd aanwezig te zijn bij zowel trainingen, wedstrijden of toernooien. Als jonge spelers afhankelijk zijn bij het brengen en halen van hun ouders dragen die de verantwoordelijkheid. De tijden staan vermeld in het clubblad, op de website of via leider doorgegeven.
 • In voorkomende gevallen maken trainers/ leiders nadere afspraken met de spelers over de verzameltijdstippen. Deze afspraken zijn bepalend.
 • De speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, grensrechters, leider, coach en het publiek.
 • Vernielingen aan accommodatie zoals kleedkamers, kantine, velden, doelen e.d. worden niet geaccepteerd. De kosten zullen worden verhaald op de betrokken speler(s) of hun ouders.
 • Na het voetballen is douchen verplicht voor alle selectieteams (vanaf de E). Voor overige teams stellen wij het niet verplicht, maar moedigen het wel aan.
 • Spelers dienen zowel bij thuis – als uitwedstrijden de kleedkamers na gebruik schoon achter te laten.Van trainers, leiders en aanvoerders wordt verwacht dat zij hierop toezien.
 • Laat waardevolle voorwerpen thuis, want bij verlies of diefstal valt er op niemand iets te verhalen. Zorg dat tijdens de wedstrijden de kleedkamerdeur altijd wordt afgesloten. Let op vreemd gedrag van anderen.
 • Neem geen volledige maaltijd voor het sporten, maar kies voor niet-vette lichte kleine hoeveelheden.
 • Wees zuinig op je lichaam, verzorg je lichaam altijd goed. Een goede conditie voorkomt onnodige blessures.
 • Voetbal is een teamsport en nog moeilijk ook. Pingel dus niet te veel. Ga niet op elkaar lopen schelden als het niet lekker loopt. Geef nooit op. Toon respect voor je tegenstander, maar probeer wel van je tegenstander te winnen.
 • Houdt contact met je teamgenoten en je coach, zowel binnen als buiten het veld.
 • Accepteer beslissingen van de scheidsrechter, grensrechter, je leider, de trainer en de coach. Zonder te mopperen en zonder te schelden.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Draag je kousen omhoog en het shirt in je broek.
 • Eventuele shirts, trainingspakken en voetbaltassen die verstrekt zijn door sponsors of de club blijven eigendom van de club. Aan het eind van het seizoen moet je het materiaal in verzorgde staat bij je coach of teambegeleider inleveren.
 • Bezoek zoveel mogelijk de training. Indien je niet kunt komen is het verplicht om je af te melden bij de trainer.
 • Voor selectiespelers geldt dat een basisplaats wordt verdiend op de training. Afwezigheid zonder afmelding leidt in de regel tot een plaats op de reservebank. De coach of de teambegeleiding beslist hierover en voert een eenduidig beleid.
 • Zorg voor iedere wedstrijd voor een gezamenlijke intensieve warming-up. Het voorkomt blessures. Wisselspelers zorgenvoor het inschieten van de keeper.
 • Indien er door afgelasting niet kan worden gespeeld, beslist de trainer/coach of er verplicht wordt getraind. In voorkomende gevallen wordt er bij selectie elftallen altijd verplicht getraind. Als de velden echt niet gebruikt kunnen worden, volgen er lessen in tactiek (piramide bellen).
 • Spelen in een ander elftal zonder toestemming van coach of trainer is niet toegestaan.
 • Spelers kunnen worden gevraagd mee te gaan naar een lager of hoger elftal binnen de leeftijdsgroep.Selectiespelers zijn verplicht mee te gaan naar een hogere leeftijdsgroep als dat naar de mening van de technische staf binnen hun capaciteiten ligt.
 • Spelers zijn verplicht op trainingen met elkaar de materialen mee te nemen en weer op te bergen, onder aanwijzingen van de trainer.
 • Bij verhindering voor een wedstrijd moet minimaal 2 dagen van tevoren worden afgebeld. Acute ziekteverschijnselen gelden natuurlijk als overmacht.
 • De contributie moet tijdig, conform de richtlijnen van het bestuur, worden voldaan. Bij niet tijdige betaling volgt er automatisch een trainings- en speelverbod.
Correctieve beleid

Inleiding

Zowel binnen als buiten het veld zijn regels nodig om het spel in goede banen te leiden. Binnen het veld worden de grenzen bepaald door de scheidsrechter en hierop volgend de KNVB.

Buiten de lijnen dienen de regels te worden bepaald door de vereniging en dienen overtreders op hun gedrag te worden aangesproken en zonodig te worden gestraft.

Binnen het bestek van dit reglement treft men een kader aan wat kan dienen als handvat om tot een eenduidige wijze van straffen over te gaan.

Melding van overtredingen door KNVB zullen te allen tijde worden gesanctioneerd.

Niet alleen meldingen van de KNVB, maar ook meldingen vanuit de club zelf worden zorgvuldig behandeld. In onderstaande gevallen zal worden opgetreden, ter illustratie voorzien van enkele voorbeelden. Deze zijn niet uitputtend en slechts bedoeld als indicatie. Genoemde bestuurs- of commissieleden beslissen over de zwaarte van de sanctie.

Beroep is mogelijk bij de voorzitter van de vereniging en de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Sanctie Beleid
 1. Soorten overtredingen
  1. Lichte overtredingen: afspraken niet nakomen, ongewenste verbale uitingen etc.
  2. Middelzware overtredingen: uitkomen voor een andere vereniging, wangedrag in of
   rond wedstrijden, trainingen en/of nevenactiviteiten.
  3. Zware overtredingen: diefstal, vernieling, mishandeling, wangedrag etc.
 2. Sancties
  1. Bij lichte overtredingen:
   • Bij de eerste keer ontvangt betrokkene een waarschuwing van de trainer/leider. Ingeval van herhaling volgt een schorsing van een wedstrijd, met melding aan de vaste verenigingscommissie waaronder speler resulteert.
   • Vanaf de derde keer een schorsing van een wedstrijd en melding aan de vaste verenigingscommissie waaronder speler resulteert, die de straf kan verhogen.
  2. Bij middelzware overtredingen:
   • Hierbij volgt direct een schorsing van een bindende wedstrijd, met melding aan de vaste verenigingscommissie waaronder speler resulteert.
   • Ingeval van herhaling volgt een schorsing van een wedstrijd en melding de vaste verenigingscommissie waaronder speler resulteert, die de straf kan verhogen
   • De eerstvolgende keer zal de vaste verenigingscommissie waaronder speler resulteert een sanctie uitspreken.
  3. Bij zware overtredingen:
   • Wordt altijd voorgelegd aan de gemandateerde jeugd- of seniorencommissie, die betrokkene zal schorsen voor minimaal een bindende wedstrijd.
   • Een zware overtreding zal altijd gemeld worden aan het dagelijks bestuur van de vereniging.
   • Het bestuur kan besluiten om betrokkene voor te dragen voor royement.
   • Na een tweede overtreding zal betrokkene als regel door het bestuur worden voorgedragen voor een royement.
  4. GeldboetesIndien de vereniging geldboetes krijgt opgelegd van de KNVB in verband staken van wedstrijd(en), niet in bezit zijn van geldige spelerspas e.d. heeft het bestuur beslissingsbevoegdheid om het per geval te beoordelen en dien ten gevolge te handelen. De kosten kunnen verhaald worden op de betrokken spelers, leiders en trainers.
Slotbepalingen
 • Het sanctiebeleid is van toepassing ongeacht of door de scheidsrechter melding van het gebeurde wordt gemaakt aan de KNVB.
 • Voor de definitie van wangedrag wordt verwezen naar het tuchtreglement van de KNVB.
 • Tegen opgelegde schorsingen kan binnen een week schriftelijk beroep worden aangetekend bij de voorzitter van het hoofdbestuur. Hangende het beroep kan de opgelegde schorsing worden opgeschort.
 • Ingeval van een royement is beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging

Bijlage 3 Samenstelling en taken vaste commissies

De senioren – en de jeugdcommissie bestaan uit minimaal drie leden en hebben tot taak:

 • Het regelen van elftal- leiders, eventueel clubgrensrechters bij de standaard elftallen;
 • Het opstellen van een voordracht voor een trainer;
 • Bij de standaard senioren elftallen het vertegenwoordigen van de V.V. Monnickendam bij uit – en thuiswedstrijden;
 • Het coördineren/ regelen van de ontvangst van scheidsrechters en leiders van tegenstanders;
 • Het regelen van verweerschriften bij het uit het veld sturen van en speler of het staken van een wedstrijd;
 • Het opstellen van een begroting voor de commissie en de controle op het volgen van de begroting;
 • Samenstellen van een toernooicommissie ten behoeve van het organiseren van toernooien, het opstellen van een toernooireglement, maken en versturen van uitnodigingen en bevestiging van deelname aan toernooien voor deelnemende verenigingen en scheidsrechters en inkopen van prijzen op basis van een door het bestuur vastgesteld budget.

Voor nieuwe, door de algemene ledenvergadering, vast te stellen vaste commissies worden in de voordracht aan de algemene ledenvergadering de taken- en werkzaamheden genoemd.

Bijlage 4 Bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines

Preambule

In overweging nemende dat:

 • sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen;
 • in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
 • het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca- activiteiten in een vereniging;

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vastgesteld danwel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging.

Paragraaf 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
 1. Alcoholhoudende dranken:
  Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
  Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.
 2. Sociale Hygiëne:
  Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
  Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 3. Leidinggevenden:
  Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horeca- werkzaamheden in de sportkantine.
 4. Barvrijwilliger:
  Een vrijwilliger, die – op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.
Artikel 2. Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
 • Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.
 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
Artikel 3. Vaststellen en wijzigen
 1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
 4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.
Paragraaf 2. Sociaal Hygiënische bepalingen
Artikel 4. Aanwezigheid

Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.
Artikel 5. Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
Artikel 6. Openingstijden en schenktijden
 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
 2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken:
 3. Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.
Artikel 7. Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers:

 • zijn tenminste 18 jaar oud;
 • hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

Artikel 8. Voorlichting
 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommerciële bepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik
 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.
Artikel 9. Handhaving, klachtenprocedure en sancties
 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.
Paragraaf 3. Paracommercie bepalingen Artikel 10. Toegelaten horeca-activiteiten
 1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca- activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:
  • wedstrijden;
  • trainingen;
  • overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.
 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.
Artikel 11. Handhaving, klachtenprocedure en sancties
 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommerciële bepalingen.
 2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur en de overkoepelende sportbond.Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.
 3. De overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging.
 4. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF.
 

Sponsors